free Saeed Malekpour

جفتک خر صاحبخانە – مسئول جنایتهای در سوریە کیست؟

on September 14, 2013
1230028 10151620369774599 1373282249 n جفتک خر صاحبخانە   مسئول جنایتهای در سوریە کیست؟

 

مسئول جنایتهای در سوریە کیست؟

اگر دزدی در یک خانە اتفاق بیافتد و دزد بزند بە خانە و دار و ندار را بردە باشد و چند نفر را هم لت و پار کردە باشد، اگر صاحبخانە مقاومتی بکند و در حین دفاع از خود سیلی هم بە دزد بزند یا خر صاحبخانە جفتکی بە ماتحت دزد بزند او را مجازات نمی کنند. اگر هم محاکمە بکنند قبل از اینکە دزد را اتهام دزدی و ورود غیر مجاز بە حریم دیگری و زخمی کردن افراد بی گناه ساکن در آن خانە محاکمە نکردە باشند سراغ او نمی روند.

در هیچ قاموسی رفتار یک حکومت تا بدندان مسلح و با قدرت مالی و بوروکراسیهای حکومتی چون حکومت اسد را بە بهانە اینکە مقاومت در سوریە آلودە بە نیروهای القاعدە است تطهیر نمی کنند.

اسلحە دست هر کس باشد جنایت می افریند و گلولەهای یکی هم از دیگری مشقی تر نیست تنها یک مسالە اینجا مطرح است، دزد و جانی اول و باعث و مسئول این همە جنایات کیست؟

القاعدە قابل دفاع نیست و از هیچ تروریستی هم نمی توان دفاع و حمایت کرد. هر تروریستی هم باید مجازات شود و پایمال شدن حقوق همە کسانی کە بی صلاح کشتە می شوند نیز روزی باید رسیدگی شود. از هیچ اسلحەای دفاع نمی توان کرد و بهانە برای کشتن نمی توان آورد. اینک در سوریە بحث کشتار جمعی و جنگ کثیفی است کە جمهوری اسلامی نیز در رهبری آن مشارکت دارد. ما قبل از هر مرجعی حکومتها را مسئول جان مردم می دانیم و بە تبع آن هم باز رژیم سوریە مسئول است.

برای حافظە تاریخی خطاب بە یخچالهای محفوظ و ایدئولوژیک “تاریخ”…

بعد از سالها سرکوب حقوق ملتهای ساکن در سوریە، دو سال پیش و مصادف با بهار عربی در این کشور نیز حرکتهای مسالمت آمیز و تظاهراتهای بدون خشوننت برگزار شد. اما همە انها را همان دیکتاتور کە مورد دفاع و حمایت بعضی ها است، بە آتش بست و با هواپیما و موشک و مخربترین سلاح آنها را سرکوب کرد. سرکوب وحشیانە و بغایت ضد انسانی را حتی بسیاری از ناظران “جنایت علیە بشریت” می دانند و اسد و نظامش را جنایتکار جنگی و در حد بردن بە دادگاه لاهە. این رژیم و دستگاه بروکراسی مسئول آن بریاست جمهوری بشار اسد و اینک بروشنی بە رهبری خامنەای کە باید حافظ جان و مال و کیان مردم باشد باعث قربانی شدن جان بیش از ٢٠٠ هزار نفر از شهروندان سوری شدە و بیش از یک میلیون نفر را آوارە کردە است. این مسئولیت را اول حل باید کرد و بعد رفت سراغ جفتک خر صاحبخانە…

رحمان جوانمردی

۲۳ شهریور ۱۳۹۲

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: